Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document “Algemene voorwaarden NEXTD”

 2. NEXTD: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan Achtseweg Zuid 153-B, 5651GW te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76438325.

 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie NEXTD een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 4. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 5. Partijen: NEXTD en de Wederpartij gezamenlijk.

 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan NEXTD zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.

 7. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van NEXTD en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met de Consument die rechtstreeks middels de webwinkel van NEXTD wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door NEXTD geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van NEXTD op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

 8. Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door NEXTD te faciliteren openbare elektronische communicatiediensten en bijhorende faciliteiten met betrekking tot telefonie, internet en/of IT-oplossingen.

 9. Producten: de eventueel in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, telefoontoestellen, displays, routers, switches, laders, covers, screenprotectors en andere accessoires.

 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Wederpartij gericht aanbod van NEXTD tot de levering van Diensten en/of Producten, en iedere Overeenkomst als zodanig.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij NEXTD als tussenpersoon optreedt en waarbij NEXTD gemachtigd wordt een overeenkomst met een externe provider te sluiten voor de levering van producten en/of diensten van de betreffende provider. Dergelijke overeenkomsten worden aangegaan onder de voorwaarden van de betreffende provider. NEXTD is geen partij bij dergelijke overeenkomsten en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3 - AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van NEXTD is vrijblijvend. NEXTD is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan.

 2. NEXTD is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud dat de Wederpartij van voldoende kredietwaardigheid blijkt.

 3. Aan een aanbod van NEXTD dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

 4. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van NEXTD, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NEXTD anders aangeeft. In geval van een bestelling of opdracht van de Wederpartij zonder dat daaraan een concreet aanbod van NEXTD is voorafgegaan, geldt de Overeenkomst pas als tot stand gekomen op het moment dat de bestelling of opdracht per e-mail aan de Wederpartij is bevestigd.

 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4 - RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

  1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de      

     Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder

     opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij: 

       a. De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet                    geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of                            beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

       b.De levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met                andere zaken;

       c. De levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens                  

           krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing            vindt. 

  3. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door             gebruikmaking van het door NEXTD aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek       in te dienen bij NEXTD. Zo spoedig mogelijk nadat NEXTD in kennis is gesteld van het                    

      voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is    

      voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal NEXTD de ontbinding van de Overeenkomst op

      Afstand per e-mail bevestigen.

 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te

      retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren

      Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en

      kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de

      Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen

      doen.

  5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende

      Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking

      aan NEXTD retourneren.

  6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is

      van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid         4. NEXTD is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al

      dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen

      betaling.

  7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument

      de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

  8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van

      retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

  9. NEXTD zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het

      gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering,

      zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op

      Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door NEXTD zijn terugontvangen,

      dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn

      gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee

      betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt

      toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn

      betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is NEXTD niet verplicht de bijkomende kosten

      terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan

      de door NEXTD aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 5 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst relevant is, tijdig, juist en volledig aan NEXTD te verstrekken. Voorts dient de Wederpartij NEXTD steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adres-, facturatie- en/of overige relevante gegevens.

 2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst gaat NEXTD mede uit van de door de Wederpartij verstrekte gegevens. Indien NEXTD uitvoering geeft aan de Overeenkomst op basis van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan dit nimmer als tekortkoming van NEXTD worden aangemerkt en komt alle hieruit voortvloeiende schade, inclusief extra door NEXTD te maken kosten, voor rekening van de Wederpartij.

 3. De Wederpartij dient in voorkomende gevallen zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering en aanwezigheid van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke inwerkingstelling van de Diensten. In geval door of namens NEXTD werkzaamheden op locatie van de Wederpartij worden uitgevoerd ter inventarisatie inwerkingstelling van de Diensten, dient de Wederpartij er voorts voor zorg te dragen dat de door NEXTD tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen om de werkzaamheden te kunnen verrichten. In zodanig geval dienen zij voorts kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen op locatie van de Wederpartij.

 4. De Wederpartij onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of anderszins verspreiden van de door NEXTD beschikbaar gestelde programmatuur en gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten.

 5. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is NEXTD, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en extra te maken kosten en eventuele vertragings-/wachturen, door te berekenen aan de Wederpartij.

 

ARTIKEL 6 - DUUR EN OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Indien de Overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, wordt deze na afloop van deze duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

 2. Een Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde duur of stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, kan door de Wederpartij Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. NEXTD is gerechtigd om een dergelijke Overeenkomst, na overleg met de Wederpartij en onder opgave van redenen, Schriftelijk op te zeggen. In geval van een bepaalde looptijd, geldt dat opzegging niet eerder geschiedt dan na verloop van deze looptijd. Indien Partijen in dit kader geen opzegtermijn zijn overeengekomen, geldt voor NEXTD een opzegtermijn van drie maanden. 

 3. Een verzoek van de Wederpartij tot nummerportering, zoals bedoeld in artikel 11.3, wordt beschouwd als opzegging van de Overeenkomst.

 4. Indien de Overeenkomst door de Wederpartij tussentijds wordt beëindigd, maakt NEXTD aanspraak op de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst door de Wederpartij niet tussentijds zou zijn beëindigd.

 5. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden, is NEXTD gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden, indien technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt NEXTD, indien mogelijk, een vervangende dienst aan. Indien de Wederpartij de vervangende dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat NEXTD de Diensten staakt.

 6. Het bepaalde in het vorige lid is tevens van toepassing indien NEXTD niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die zich buiten de macht van NEXTD begeven.

 7. NEXTD is vanwege opzegging van de Overeenkomst zoals in de vorige leden voorzien, geen schadevergoeding aan de Wederpartij verschuldigd.

 

ARTIKEL 7 - GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 1. De Wederpartij is jegens NEXTD aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door de derden aan wie zij het gebruik van de Diensten overlaat, zoals medewerkers van de Wederpartij. De voorwaarden voor gebruik van de Diensten die krachtens de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen, aan de Wederpartij zijn opgelegd, gelden tevens ten aanzien van de bedoelde derden.

 2. NEXTD is gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst of van het netwerk te (doen) wijzigen om te (blijven) voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften, en/of aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek. NEXTD spant zich in deze wijzigingen uit te (doen) voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden betreffende de Diensten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de Wederpartij, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan een maand nadat deze is bekendgemaakt, of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.

 3. De Wederpartij zal op geen enkele wijze andere gebruikers van de Dienst of medegebruikers van de infrastructuur waarop de Dienst is gerealiseerd, beperken of hinderen in hun toegang tot de Dienst en/of het gebruik van de Dienst.

 4. De Wederpartij zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van NEXTD en/of derden.

 5. De Wederpartij zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede) werking van de software van NEXTD en/of derden kunnen beschadigen.

 6. De Wederpartij zal geen toegangscode(s) misbruiken of (trachten) aan de Dienst verbonden beveiligingen te doorbreken.

 

ARTIKEL 8 - UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

       De uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe NEXTD zich jegens de Wederpartij heeft

       verbonden, betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van NEXTD

       treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij NEXTD Schriftelijk in gebreke heeft gesteld

       waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen NEXTD de betreffende verbintenis

       alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog

       steeds is uitgebleven.

 

ARTIKEL 9 - LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze.

 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment waarop deze aan de Wederpartij beschikbaar zijn gesteld.

 3. Alle door NEXTD geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij de kooprijs van de Producten volledig heeft voldaan. Zolang het eigendom van de Producten bij NEXTD rust, is NEXTD gerechtigd de Producten bij de Wederpartij terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij dient NEXTD toegang te verlenen tot de locatie waar de Producten zich bevinden.

 

ARTIKEL 10 - GARANTIE OP PRODUCTEN

 1. Producten worden uitsluitend met de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen garantie geleverd, met dien verstande dat een eventueel door NEXTD, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens NEXTD kan doen gelden (conformiteit).

 2. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele aanwijzingen van of vanwege NEXTD en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van NEXTD zijn uitgevoerd.

 3. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op garantie of non-conformiteit indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van NEXTD worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 11 - NUMMERTOEKENNING EN NUMMERBEHOUD

 1. Ten behoeve van het gebruik van een aansluiting voor telefonie, verstrekt NEXTD aan de Wederpartij één of meer telefoonnummers, tenzij sprake is van een telefoonnummer dat reeds bij Wederpartij in gebruik is en daarvoor kan worden gebruikt. Indien het telefoonnummer van de Wederpartij in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het telefoonnummer worden behouden als de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.

 2. NEXTD is gerechtigd een aan de Wederpartij toegekend telefoonnummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan, dan wel enige andere omstandigheid die nummerwijziging noodzakelijk maakt. NEXTD zal zodanige nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

 3. De Wederpartij kan NEXTD verzoeken om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de aansluiting gebruikt telefoonnummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere aanbieder waarmee NEXTD afspraken heeft gemaakt voor nummerbehoud.

 4. Indien de Wederpartij een aansluiting wil verhuizen naar een andere locatie, kan NEXTD ten behoeve van het gebruik van de aansluiting aan de Wederpartij een ander telefoonnummer toekennen. Indien dat geen bijzondere aanpassingen vergt en verhuizing plaatsvindt binnen het gebied waarvoor het nummer volgens het nationaal nummerplan geldt, zal NEXTD nummerwijziging voorkomen voor zover dat mogelijk is.

 

ARTIKEL 12 - VERHUIZING

 1. Indien Wederpartij verhuist of het factuuradres wenst te wijzigen, dient de Wederpartij zulks, onder opgave van het nieuwe adres, ten minste een maand van tevoren aan NEXTD mede te delen.

 2. De Wederpartij kan de aansluiting mee laten verhuizen naar het nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Diensten niet geleverd kunnen worden. In geval van verhuizing dient de Wederpartij de Producten te demonteren en mee te nemen naar het nieuwe adres.

 3. NEXTD stelt in overleg met Wederpartij vast wanneer de verhuizing van de aansluiting zal plaatsvinden. Indien de aansluiting op de afgesproken datum niet werkend wordt opgeleverd op het nieuwe adres, zal in overleg een nieuw tijdstip voor de verhuizing van de aansluiting vastgesteld worden.

 4. Een verhuizing heeft niet de beëindiging of opschorting van de Overeenkomst tot gevolg. De Wederpartij blijft gehouden de periodieke en gebruiksvergoedingen, alsmede de kosten verbonden aan de verhuizing van de aansluiting, te voldoen.

 

ARTIKEL 13 - ONDERBREKING DIENSTEN, STORINGEN EN ONDERHOUD

 1. De Diensten worden geleverd in overeenstemming met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. NEXTD garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van de Diensten.

 2. In geval van onbeschikbaarheid van de Diensten als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 14, is NEXTD daarvoor geen schadevergoeding aan de Wederpartij verschuldigd. Wel kan NEXTD in dat geval, tenzij sprake is van overmacht als gevolg van storingen veroorzaakt door overstroming, terrorisme of oorlog, een storingsvergoeding bieden overeenkomstig het bepaalde in lid 4.

 3. In geval de Wederpartij een storing constateert, dient zij daarvan onverwijld aan NEXTD mededeling te doen. NEXTD tracht de storing zo snel mogelijk te verhelpen nadat deze aan hem is gemeld. Bij storingen kan de Wederpartij contact opnemen per e-mail of telefoon.

 4. Indien de Diensten door een storing in het netwerk voor meer dan twaalf uren zijn onderbroken en de Wederpartij gevestigd is in het gebied waar de storing zich voordoet, kan de Wederpartij aanspraak maken op een storingsvergoeding. Deze storingsvergoeding bedraagt 1/30e deel van het overeengekomen maandelijkse abonnementsbedrag van de Dienst waarop de storing betrekking heeft, per 24 uur dat de storing voortduurt. Indien geen maandelijks abonnementsbedrag is overeengekomen, geldt vaststelling naar evenredigheid van een maand. De aanspraak op de bedoelde vergoeding vervalt indien de Wederpartij daarop geen beroep heeft gedaan binnen zes maanden nadat de storing zich voordeed. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op de bedoelde vergoeding indien de storing het gevolg is van overstroming, terrorisme of oorlog.

 5. NEXTD, dan wel derden van wie het gebruik van de Diensten afhankelijk is, zijn steeds gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking hun systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud aan de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen van die systemen.

 6. Niet dringende onderhouds-, verbeter- of vernieuwingswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd op tijdstippen waarop de Wederpartij daarvan de minste hinder zal ondervinden. NEXTD kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

 

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

 1. NEXTD is niet gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of meer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de Wederpartij als NEXTD gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien NEXTD bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 15 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

  1. Naast de wettelijke gronden voor opschorting van de Overeenkomst, is NEXTD gerechtigd de

     Diensten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten indien:

     a. NEXTD daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder;

     b. Dit noodzakelijk is voor de naleving van (gewijzigde) wet- of regelgeving;

     c. NEXTD daarmee uitvoering geeft aan een gerechtelijk bevel of een vonnis;

     d. De kwaliteit of beschikbaarheid van de diensten die NEXTD aan andere klanten levert, wordt,

         of dreigt te worden geschaad door het gedrag van de Wederpartij of diens personeel, of door

         zaken of voorzieningen van de Wederpartij; 

     e. Sprake is van een situatie waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om de

         veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk van NEXTD te beschermen.

  2. In geval van opschorting van de Overeenkomst, blijft de Wederpartij gehouden haar

      betalingsverplichtingen na te komen.

  3. Voor zover NEXTD de Overeenkomst heeft opgeschort als gevolg van een aan de Wederpartij

      toerekenbare omstandigheid, is NEXTD bij hervatting van de Diensten gerechtigd om eventuele

      heraansluitingskosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. 

  4. Naast de wettelijke gronden voor ontbinding van de Overeenkomst, is NEXTD gerechtigd de

      Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of

      gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Wederpartij surséance van

      betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend, dan wel zij in staat van faillissement is

      verklaard of een faillissementsaanvraag ten aanzien van haar is ingediend.

 

ARTIKEL 16 - TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door NEXTD is vermeld, zijn alle door NEXTD vermelde tarieven exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze tarieven inclusief btw en eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten vermeldt.

 2. NEXTD is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd de overeengekomen tarieven twee keer per jaar, per 1 januari en 1 juli, te indexeren volgens het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar. 

 3. Indien NEXTD gedurende de looptijd van de Overeenkomst op grond van zijn contractuele verplichtingen jegens zijn partners of toeleveranciers en/of wet- en/of regelgeving, gehouden is de in het kader van de Overeenkomst overeengekomen tarieven te wijzigen, zal NEXTD de Wederpartij daarvan Schriftelijk in kennis stellen en is de Wederpartij, indien zij de wijziging niet wenst te accepteren, gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de desbetreffende wijziging door NEXTD dient te zijn doorgevoerd.

 4. Indien NEXTD op verzoek of met instemming van Wederpartij werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de Wederpartij aan NEXTD worden vergoed volgens de gebruikelijke daarvoor door NEXTD gehanteerde tarieven.

 5. Periodiek verschuldigde bedragen worden, afhankelijk van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, maandelijks vooraf gefactureerd, waarbij de eerste termijn is verschuldigd vanaf de dag van totstandkoming van de Overeenkomst dan wel feitelijke ingebruikname van de Diensten. Gebruikskosten worden maandelijks achteraf gefactureerd. Ten aanzien van eenmalig verschuldigde bedragen kan NEXTD gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij vorderen.

 6. NEXTD is te allen tijde gerechtigd om van de Wederpartij zekerheid te vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid, als er gerede twijfel bestaat dat de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst zal kunnen voldoen. Over een eventuele waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 7. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling van periodiek verschuldigde bedragen plaats door middel van automatische incasso ten laste van de bankrekening van de Wederpartij, waarvoor de Wederpartij een machtiging aan NEXTD zal verstrekken. In geval van automatische incasso van betalingen, is de Wederpartij € 2,50 (excl. btw) administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan NEXTD de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

 8. In geval van een door de Wederpartij onterecht ingediende Melding Onterechte Incasso (MOI-melding), zullen de daaruit voor NEXTD voortvloeiende kosten, vermeerderd met 5% van die kosten, aan de Wederpartij in rekening mogen worden gebracht.

 9. Indien niet betaald wordt middels automatische incasso, geschiedt betaling op een andere door NEXTD aangewezen wijze, binnen de door hem vermelde termijn of op het aangezegde moment.

 10. NEXTD is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen. 

 11. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum, Schriftelijk en gemotiveerd aan NEXTD kenbaar te worden gemaakt.

 12. Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 13. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

 14. Naast de in het overige van dit artikel vermelde kosten, komen alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, voor rekening van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. NEXTD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die voortvloeien uit de wet of Overeenkomst, zoals schade ontstaan doordat NEXTD is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 2. NEXTD is niet verantwoordelijk voor aanvallen van hackers, virussen en cybercriminaliteit in de meest ruime zin des woords en is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke omstandigheden.

 3. NEXTD is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door NEXTD geleverde Diensten, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging.

 4. NEXTD is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan, dan wel andere wet- of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de Diensten wordt belemmerd.

 5. In geen geval is NEXTD aansprakelijk voor de wijze waarop de Wederpartij gebruik maakt van de Diensten. De Wederpartij zal NEXTD vrijwaren van aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van het spraak- en/of internetverkeer en/of op gegevens welke de Wederpartij verstuurt met behulp van de Diensten.

 6. NEXTD is niet aansprakelijk voor het gebruik dan wel misbruik van de Diensten en de daarvoor toegekende telefoonnummer(s), gebruikersnamen en wachtwoorden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar (rand)apparatuur door middel waarvan van de Diensten gebruik wordt gemaakt. NEXTD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de Diensten en/of inbreuken door derden op de (rand)apparatuur van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart NEXTD voor alle schade en/of kosten die daarmee verband houden.

 7. Het is de Wederpartij niet toegestaan om in strijd met een of meer wettelijke of uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen gebruik te maken van de Diensten. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. Indien er sprake is van oneigenlijk gebruik van de Diensten jegens NEXTD of derden, dan is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor de door NEXTD en/of derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade. NEXTD is gerechtigd om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij, onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is in verband met het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van NEXTD leidt.

 8. NEXTD is, behoudens het bepaalde in artikel 13, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de Dienstverlening, alsmede voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarop de Dienstverlening van NEXTD betrekking heeft.

 9. NEXTD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden toch aansprakelijkheid van NEXTD bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

       a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

           de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze Algemene Voorwaarden

           voor vergoeding in aanmerking komt;

       b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEXTD aan de

           Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NEXTD toegerekend kunnen

           worden en;

       c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

           Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de

           zin van deze Algemene Voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

10.  Indien door de Wederpartij, ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, jegens

      NEXTD aanspraak op schadevergoeding wordt gemaakt, is de aansprakelijkheid van NEXTD

      beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de

      Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van NEXTD betrekking heeft. Indien de

      Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de berekening van

      de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes

      maanden van de Overeenkomst in aanmerking genomen.

11.  Nimmer zal de aansprakelijkheid van NEXTD verder reiken dan het bedrag dat onder de

      gegeven omstandigheden op grond van de eventueel daartoe afgesloten        

      aansprakelijkheidsverzekering van NEXTD wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele

      eigen risico van NEXTD dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

12.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle

      rechtsvorderingen en verweren jegens NEXTD, een jaar.

13.  De Wederpartij vrijwaart NEXTD van eventuele aanspraken van derden die in verband met de

      uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij

      toerekenbaar is. Indien NEXTD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is

      de Wederpartij gehouden NEXTD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen

      te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in

      gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NEXTD, zonder

      ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

      NEXTD en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

14. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze Algemene Voorwaarden zijn mede

      bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van NEXTD.

 

ARTIKEL 18 - SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van NEXTD aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.